Dom Pomocy Społecznej w Górnie, którego podmiotem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Nabór II.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu otrzymaliśmy kwotę 222 206,92 zł na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w naszym Domu.

Otrzymana kwota jest finansowana z następujących źródeł:
– ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu,
– ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Składamy serdeczne podziękowanie za otrzymane wsparcie

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Górnie, którego podmiotem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu otrzymaliśmy kwotę 218 514,66 zł na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w naszym Domu.

Otrzymana kwota jest finansowana z następujących źródeł:
– ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu,
– ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Składamy serdeczne podziękowanie za otrzymane wsparcie

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Górnie otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu pod nazwą „Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content