Zasady przyjmowania mieszkańców

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Górnie

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o skierowanie do domu pomocy społecznej dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400);

5) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;

6) pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponad gminnego;

7) postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia wszystkich dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu. Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu oraz na temat zasad kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy. W razie niemożności umieszczenia w Domu z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy.W przypadku posiadania wolnych miejsc Dyrektor Domu powiadamia pisemnie osobę oczekującą ( lub jej przedstawiciela ustawowego) o terminie przyjęcia.

Niezbędna dokumentacja dotycząca przyjęcia jest przygotowywana przez właściwy ośrodek Pomocy społecznej ( wywiad rodzinny, opinie dot. stopnia sprawności fizycznej i psychicznej, decyzję organu emerytalno-rentowego lub ośrodka pomocy społecznej ustalającego wysokość otrzymywanego świadczenia).

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnie jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt ten jest ustalany przez starostę i publikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do 31 marca każdego roku.).

 

Obecnie koszt pobytu w Domu wynosi 7 064,51 zł zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego Nr II/4/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku (Dz. U. Województwa Podkarpackiego poz. 1087) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim w 2024 roku.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w Domu są w kolejności:

1) mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

2) osoba zobowiązana do alimentacji, małżonek, zstępni przed wstępnymi ( tj. rodzina w linii prostej: dzieci płacą za rodziców, rodzice za dzieci, wnuki za dziadków) z uwzględnieniem kryterium dochodowego określonego w ustawie.

3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. Osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej i odpłatnością za pobyt szczegółowo regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901 z późn. zm.).

Skip to content