Zasady przyjmowania mieszkańców

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Starostę lub z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie lub innych pracowników upoważnionych na wniosek Dyrektora.

Obecnie koszt pobytu w Domu wynosi 4.870,52 zł zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego nr II/5/2022 z dnia 26 stycznia 2022r

Obowiązani do wnoszenia opłaty wg art 61 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt 2 i 3.
Skip to content